ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng
Những điều khoản quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi, được gọi chung hoặc gọi riêng là "Dịch vụ", do Xoilac quản lý, được mô tả chi tiết trong Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản"). Đồng thời, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng có tác dụng trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ, giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web.
Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm cả Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được tổng hợp trong "Thỏa thuận". Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận đã đọc và hiểu Thỏa thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc.
Tìm hiểu sơ lược thông tin về website Vaoroi tv
Truyền Thông
Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị, quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có quyền từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký .
Dùng Thử Miễn Phí
Xoilac có thể, theo quyết định của mình, cung cấp chương trình Dùng Thử Miễn Phí Đăng Ký trong một khoảng thời gian giới hạn ("Dùng Thử Miễn Phí"). Để đăng ký Dùng Thử Miễn Phí, có thể bạn sẽ cần nhập thông tin thanh toán của mình.
Trong trường hợp bạn cung cấp thông tin thanh toán khi đăng ký Dùng Thử Miễn Phí, Xoilac sẽ không tính phí cho bạn cho đến khi giai đoạn Dùng Thử Miễn Phí kết thúc. Tại ngày cuối cùng của giai đoạn Dùng Thử Miễn Phí, trừ khi bạn hủy Đăng Ký, bạn sẽ tự động bị tính phí Đăng Ký theo loại bạn đã chọn.
Xoilac có quyền, mà không cần thông báo trước, thực hiện các biện pháp như (i) sửa đổi Điều Khoản Dịch Vụ của chương trình Dùng Thử Miễn Phí hoặc (ii) hủy ưu đãi Dùng Thử Miễn Phí.
Thay Đổi Phí
Xoilac theo quyết định riêng và bất cứ khi nào, có thể điều chỉnh phí Đăng Ký cho các Đăng Ký. Mọi thay đổi về phí Đăng Ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu Kỳ Thanh Toán hiện tại.
Trước khi thay đổi phí Đăng Ký, Xoilac sẽ cung cấp thông báo hợp lý để bạn có đủ thời gian để xem xét và quyết định. Bạn có thể chấm dứt Đăng Ký trước khi thay đổi phí đó có hiệu lực.
Bằng cách sử dụng Dịch Vụ sau khi thay đổi phí Đăng Ký có hiệu lực, bạn tương đương với việc đồng ý thanh toán số tiền phí Đăng Ký đã được điều chỉnh.
Hoàn Lại Tiền
Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bất kỳ Hợp Đồng nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua ban đầu của Hợp Đồng.
Dịch vụ tốt của trang web là gì
Dịch vụ của Xoilac chúng tôi cho phép bạn tải lên, liên kết, lưu trữ, chia sẻ, và cung cấp các thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác ("Nội Dung"). Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về Nội Dung bạn đăng tải trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, và tính phù hợp của Nội Dung đó.
Bằng việc đăng tải Nội Dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Nội Dung thuộc sở hữu của bạn hoặc bạn có quyền sử dụng Nội Dung đó và cấp phép cho chúng tôi các quyền và giấy phép như được mô tả trong các Điều Khoản này; và (ii) việc đăng tải Nội Dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền nào khác của cá nhân hoặc tổ chức nào. Trang website Xoilac có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ ai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Kết bài
Bạn giữ lại tất cả các quyền liên quan đến Nội Dung bạn gửi, đăng tải, hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội Dung mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng tải Nội Dung bằng Dịch vụ, quyền và giấy phép để sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội Dung đó trên và thông qua Dịch vụ.